هک دنک یم ادیپ یرتشیب زورب اجنآ هلئسم نیا دوشىم نابز رد ىگدولآرابغ و ماهیا هیروت ىعون شیادیپ رد ىلماع […]